A V P

Loadingคือความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว หรืออยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว
เป็นการป้องกันตัวเองและคนที่เดินทางด้วยขณะที่เราเดินทางครับ เช่นเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือเลวร้ายสุดในกรณีเสียชีวิต รวมถึงจ่ายค่าชดเชยต่างๆ เช่นความล่าช้าของเที่ยวบินด้วย
แล้วแต่นโยบายของบริษัทประกันนั้นๆ ครับ โดยทั่วไปแล้วการรับประกันการเดินทางแบบรายบุคคลจะรับประกันที่อายุระหว่าง 1 - 75 ปี
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง แต่ถ้ามีความเจ็บป่วยอยู่ก่อนควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบ เพราะแต่ละบริษัทประกันก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ต่างกันไป
ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองโรคประจำตัว แต่ยังสามารถซื้อได้ เพื่อคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ประกันการเดินทางแต่ละบริษัทจะมีการยกเว้นที่ต่างกัน อาจจะไม่คุ้มครองในประเทศที่มีความเสี่ยง เช่น ดังนี้ครับ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ยูเครน เบลารุส โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ สาธารณรัฐคองโก ซิมบับเว และเนปาล หรือประเทศที่ได้รับการคว่ำบาตรโดย UN สหรัฐอเมริกา หรือ EU
AVP มีประกันการเดินทางรายปีให้บริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ
เลื่อนได้แต่ต้องแจ้งบริษัทประกันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางตามกรมธรรม์
วันเดินทางไป - กลับ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้งกับบริษัทประกันก่อนวันเดินทาง
คุ้มครองความเสียหายระหว่างการเดินทางและอยู่ในต่างประเทศ จะครอบคลุมการยื่นวีซ่า ค่ารักษาพยาบาล สัมภาระ เสียชีวิต รวมไปถึงค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น
ช่วยค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองตามกรมธรรม์ จะมีทั้งการช่วยเหลือฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องในกรณีผู้ป่วยใน
เบื้องต้นคือช่วยในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
มีการช่วยค่าขนส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
ประกันการเดินทางคุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินและสัมภาระโดยการขนส่ง การจี้ปล้น ชิงทรัพย์ต่างๆ
ส่วนใหญ่แล้วต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วทำเรื่องเคลมคืนภายหลัง เพราะค่าเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แจ้งยกเลิกกับบริษัทที่ซื้อประกันการเดินทาง แต่จะได้เงินคืนในกรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่านเท่านั้น
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ช่วยเหลือค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
ถ้าเจ็บป่วยในที่ทุรกันดาร จำเป็นต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นก่อนการเคลื่อนย้ายไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ประกันเดินทางก็ยังคุ้มครอง
ปรึกษา AVP ที่นี่ หรือโทร 02 656 9477
แล้วแต่แผนประกันที่เลือก จะเป็นไปตามจำนวนวัน เริ่มต้นที่ประมา ณ 240 บาท คุ้มค่ามาก
อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
คือความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว หรืออยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว
เป็นการป้องกันตัวเองและคนที่เดินทางด้วยขณะที่เราเดินทางครับ เช่นเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือเลวร้ายสุดในกรณีเสียชีวิต รวมถึงจ่ายค่าชดเชยต่างๆ เช่นความล่าช้าของเที่ยวบินด้วย
แล้วแต่นโยบายของบริษัทประกันนั้นๆ ครับ โดยทั่วไปแล้วการรับประกันการเดินทางแบบรายบุคคลจะรับประกันที่อายุระหว่าง 1 - 75 ปี
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง แต่ถ้ามีความเจ็บป่วยอยู่ก่อนควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบ เพราะแต่ละบริษัทประกันก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ต่างกันไป
พรบ รถยนต์ เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ทางรัฐให้ยานยนต์ทุกคันที่วิ่งบนถนนต้องทำ หากไม่ทำจะมีโทษเสียค่าปรับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปจนถึงคนเดินเท้าทั่วไปมีหลักประกันคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลและได้รับเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิต ดังนั้นหากเรามีรถยนต์เราจึงควรทำ พรบ รถยนต์ไว้ด้วย เพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นมีราคาแพง ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา พรบ จะมาช่วยในส่วนนี้
พรบ จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี รวมถึงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ โดยจะแบ่งออกเป็นค่าเสียหายที่ได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามเรทที่กำหนด และหากพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะได้เงินชดเชยเพิ่มเติม
พรบ รถยนต์ ส่วนบุคคล หรือรถเก๋งที่เรานิยมเรียกกันจะอยู่ที่ราคา 645.21 บาท ต่อปี พรบ จะช่วยเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ต่อ พรบ รถยนต์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงใช้เอกสารสำคัญดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เบื้องต้นให้เราแจ้งสิทธิกับทางโรงพยาบาล และสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นให้ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อ พรบ รถยนต์ ให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องเบิกค่ารักษาและค่าเสียหาย โดยอาจจะต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ ใบบันทึกประจำวันจากการแจ้งความ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบเหตุ สำเนาบัตรประชนชนของทายาทผู้รับผลประโยชน์